Vyhlásenie o ochrane údajov

Tešíme sa, že ste navštívili našu internetovú stránku www.hase.de a že sa zaujímate o našu spoločnosť. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Osobné údaje sú informácie o osobných alebo vecných pomeroch určitej fyzickej osoby. Patria sem napr. meno, adresa, telefónne číslo a dátum narodenia, ale aj všetky ostatné údaje, ktoré sa môžu týkať konkrétnej osoby.
Vzhľadom na to, že osobné údaje spadajú pod osobitnú právnu ochranu, získavame ich len do tej miery, do akej sú potrebné na poskytovanie našej internetovej stránky a vykonávanie našich služieb. V ďalšom texte vám vysvetlíme, aké osobné údaje počas vašej návštevy našej internetovej stránky zhromažďujeme a ako ich používame. Naša prax v ochrane údajov je v súlade so zákonnými predpismi, predovšetkým v súlade so spolkovým zákonom o ochrane údajov (BDSG), zákonom o prostriedkoch komunikácie na diaľku (TMG) a všeobecným nariadením EU o ochrane údajov EU (GDPR). Vaše osobné údaje budeme zhromažďovať, spracúvať a ukladať len vtedy, ak to bude potrebné pre funkčné poskytovanie tejto internetovej stránky, našich obsahov a výkonov, na spracúvanie dopytov, prípadne na realizáciu objednávok/zmlúv. Avšak iba ak bude existovať oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1. písm. f GDPR alebo iná skutková podstata, ktorá vyžaduje váš súhlas. Vaše údaje budú použité aj na iné presne definované účely, napr. na zasielanie reklamných informácií prostredníctvom newslettera, iba ak ste nám vopred zvlášť udelili svoj súhlas.


1. Prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 ods. 7 GDPR

Prevádzkovateľom v zmysle GDPR a iných národných zákonov členských štátov o ochrane údajov a tiež iných predpisov o ochrane údajov je:

HASE Kaminofenbau GmbH
Niederkircher Straße 14
54294 Trier

E-mail: info@hase.de
Tel.: +49 (0) 651 82 69-0
Fax: +49 (0) 651 82 69-118


2. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten

Audítorka pre ochranu osobných údajov: Sandra Dury
DURY Compliance & Consulting GmbH
Obertorstraße 1, 66111 Saarbrücken
E-Mail: office@datenschutz-compliance.de


3. Poskytovanie internetovej stránky a vytváranie súborov protokolov

Pri každom vyvolaní našej internetovej stránky náš systém automaticky zaznamenáva údaje a informácie systému toho počítača, ktorý internetovú stránku vyvoláva. Pritom sa zhromažďujú nasledovné údaje:

Rozsah spracúvania údajov

(1) Informácie o type prehliadača a použitej verzii
(2) Operačný systém zariadenia, ktoré požiadavku vysiela
(3) IP adresa zariadenia, ktoré požiadavku vysiela
(4) Dátum a čas prístupu
(5) Internetové stránky a zdroje (obrázky, súbory, ďalšie obsahy stránky) vyvolané na našej internetovej stránke.
(6) Internetové stránka, z ktorých sa systém používateľa dostal na našu internetovú stránku (Referrer-Tracking)

Tieto údaje sa ukladajú do súborov protokolu (log-file) nášho systému. Ak sa návštevníci stránky neprihlásia, tieto údaje a ani osobné údaje konkrétneho používateľa sa neukladajú.

 • Právny základ pre spracovanie osobných údajov

  Čl. 6 ods.1 písm. f GDPR (oprávnený záujem). Náš oprávnený záujem je zabezpečiť nižšie uvedený účel.

 • Účel spracovania údajov

  Protokolovanie sa vykonáva s cieľom zachovania kompatibility našej internetovej stránky pre čo najviac návštevníkov, na boj proti jej zneužívaniu a odstraňovanie chýb. K tomu je potrebné protokolovať technické údaje počítača, ktorý požiadavku vysiela, aby tak bolo možné čo najskôr reagovať na chyby v zobrazení, útoky na naše informačné systémy a/alebo chyby funkčnosti našej internetovej stránky. Tieto údaje nám okrem toho slúžia na optimalizáciu internetovej stránky a na všeobecné zaistenie bezpečnosti našich informačných a technických systémov.

 • Doba uloženia do pamäte

  Údaje sa vymažú, ak už vyššie uvedené technické údaje nie sú potrebné na zaistenie kompatibility internetovej stránky pre všetkých návštevníkov, najneskôr však 3 mesiace po vyvolaní našej internetovej stránky.

 • Možnosť podania námietky a vymazania údajov

  Možnosti podania námietky a vymazania údajov sa riadia všeobecnými predpismi o práve namietať a nároku na vymazanie, ktoré sú uvedené nižšie v tomto vyhlásení o ochrane údajov.


4. Štatistické vyhodnocovanie návštev tejto internetovej stránky – WebTracker

Pri vyvolaní tejto internetovej stránky alebo jednotlivých súborov zhromažďujeme, spracúvame a ukladáme nasledujúce údaje: IP adresu, internetovú stránku, z ktorej bol súbor vyvolaný, názov súboru, dátum a čas vyvolania, prenášané množstvo údajov a hlásenie o úspechu vyvolania (tzv. Web-Log). Tieto údaje o prístupe používame výlučne v nepersonalizovanej forme na neustále vylepšovanie našej internetovej ponuky a na štatistické účely. Na vyhodnocovanie návštev tejto internetovej stránky používame okrem toho ešte nasledovné webtrackery:

Google Tag Manager

 • Rozsah spracúvania osobných údajov

  Na našej webstránke používame službu spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (ďalej len: Google Tag Manager). Google Tag Manager predstavuje technickú platformu na prevádzkovanie iných webových služieb a programov sledovania aktivít na webe prostredníctvom tzv. značiek a na ich jednotnú správu. V tejto súvislosti platforma Google Tag Manager ukladá na váš počítač tzv. súbory cookie a analyzuje vaše správanie pri prehliadaní webu použitím nástrojov sledovania webu (tracking) v rámci platformy Google Tag Manager. Tieto údaje, odoslané prostredníctvom značiek obsiahnutých v platforme Google Tag Manager sa potom zlučujú, ukladajú a spracúvajú v rámci platformy Google Tag Manager v jednotnom používateľskom rozhraní. Všetky obsiahnuté značky sú v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov opätovne zvlášť uvedené. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v rámci nástrojov platformy Google Tag Manager nájdete v príslušnom odseku tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Pri návšteve našej webstránky sa pri aktívnom používaní značiek platformy Google Tag Manager určité údaje, najmä vaša IP adresa a vaše používateľské aktivity, prenášajú na servery spoločnosti Google LLC a dochádza k ich spracúvaniu a ukladaniu mimo územia Európskej únie, napr. v USA.
  Európska komisia stanovila, že v USA môže existovať adekvátna úroveň ochrany osobných údajov, ak sa sprostredkovateľ podvolí dohode o ochrane súkromia, uzavretej medzi USA a EÚ (Privacy Shield) a ak je export údajov zabezpečený týmto prípustným spôsobom. V prípade spoločnosti Google LLC to platí. V súvislosti s webovými službami, ktoré sú súčasťou platformy Google Tag Manager platia ustanovenia uvedené v príslušných odsekoch tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Anonymizáciou IP adries zdrojového kódu sa v prípadne použitých nástrojoch sledovania, integrovaných do platformy Google Tag Manager zabezpečí anonymizácia IP adresy zo strany platformy Google Tag Manager ešte pred samotným prenosom. Pritom je na platforme Google Tag Manager povolený iba anonymizovaný záznam IP adries (tzv. maskovanie IP adries).

 • Právny základ spracúvania osobných údajov

  Čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov, t. j. nariadenia GDPR (súhlas), a to či už v rámci registrácie v spoločnosti Google (zriadenie účtu Google a súhlas s tam implementovanými opatreniami ochrany osobných údajov) alebo, ak nie ste v spoločnosti Google zaregistrovaní, na základe oprávneného záujmu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávnený záujem pozostáva zo zabezpečenia bezchybnej funkčnosti a administrácie našej webstránky. Ak sa v rámci platformy Google-Tag-Manager používajú aj funkcie sledovania, oprávnený záujem spočíva v umožnení používať aktuálne funkcie online marketingu a hodnotení tokov používania na našej webstránke.

 • Účel spracúvania údajov

  Z nášho poverenia používa spoločnosť Google informácie získané prostredníctvom platformy Google Tag Manager na vyhodnotenie vašej návštevy našej webstránky, vytvorenie správ o aktivitách na webstránkach a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webstránky a internetu pre našu spoločnosť.

 • Doba uchovávania

  Spoločnosť bude údaje relevantné pre funkčnosť platformy Google Tag Manager uchovávať dovtedy, kým je to potrebné na splnenie objednaných webových služieb. Získavanie a ukladanie údajov sa uskutočňuje anonymizovaným spôsobom. Ak by napriek tomu bolo možné spojiť údaje s konkrétnou osobou, údaje sa bezodkladne vymažú, ak nie sú predmetom žiadnej zákonom predpísanej povinnosti uchovávania. V každom prípade sa údaje vymažú po zániku povinnosti ich uchovávania.

 • Možnosť namietania a likvidácie

  Môžete zabrániť registrácii a postúpeniu vašich osobných údajov spoločnosti Google (najmä: vašej IP adresy), ako aj spracúvaniu týchto údajov prostredníctvom spoločnosti Google, ak vo vašom prehliadači vypnete vykonávanie skriptov, ak si do prehliadača nainštalujete rozšírenie na blokovanie skriptov (nájdete ich napr. na adrese www.noscript.net resp. www.ghostery.com) alebo ak si aktivujete nastavenie „Do Not Track“ (bez sledovania) svojho prehliadača. Stiahnutím a nainštalovaním zásuvného modulu prehliadača, ktorý nájdete na nasledujúcom odkaze http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, môžete tiež zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala údaje generované prostredníctvom súborov cookie spoločnosti Google a údaje týkajúce sa vášho používania webstránky (vrátane vašej IP-adresy), ako aj aby spoločnosť Google tieto údaje spracúvala. Zásady bezpečnosti a ochrany osobných údajov platné pre platformu Google Analytics nájdete na odkaze http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html .

Google-Analytics

 • Rozsah spracúvania osobných údajov

  Na našej stránke využívame služby sledovania stránok – webtracking spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Park v 94043 Mountain View, USA (v ďalšom texte: Google-Analytics). Google-Analytics používa v rámci webtrackingu súbory cookie, ktoré sa ukladajú do pamäte vášho počítača a umožňujú analýzu používania našej internetovej stránky a vášho správania sa na internete (takzvané sledovanie). Túto analýzu vykonávame na základe služieb sledovania Google-Analytics, aby sme trvalo mohli poskytovať a optimalizovať našu internetovú ponuku. Pri používaní našej internetovej stránky sa na server spoločnosti Google LLC prenášajú súbory, predovšetkým vaša IP adresa a vaše aktivity na internete a tie sa potom spracúvajú a ukladajú mimo územia Európskej Únie, napr. v USA.
  Komisia EÚ rozhodla, že v USA môže existovať primeraná úroveň ochrany údajov, ak spoločnosť, ktorá údaje spracúva, predložila Dohodu o ochrane osobných údajov medzi USA a EÚ (US-EU-Privacy-Shield)  a export údajov do USA bol týmto spôsobom povolený. Aktiváciou IP-anonymizácie v rámci kódu sledovania Google Analytics tejto internetovej stránky zmení Google-Analytics vašu IP adresu pred prenosom na anonymnú. Táto internetová stránka používa sledovací kód Google-Analytics, ktorý bol rozšírený o príponu gat._anonymizelp() čo umožňuje len anonymný záznam IP adries (tzv. IP-Masking). 

 • Právny základ spracúvania osobných údajov

  Čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov, t. j. nariadenia GDPR (súhlas), a to či už v rámci registrácie v spoločnosti Google (zriadenie účtu a súhlas s tam implementovanými opatreniami na ochranu osobných údajov) alebo, ak nie ste v spoločnosti Google registrovaní, na základe oprávneného záujmu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávnený záujem spočíva v umožnení používať aktuálne funkcie online marketingu a  hodnotení tokov používania na našej webstránke.

 • Účel spracúvania údajov

  Google tieto informácie na základe nášho poverenia použije, aby vyhodnotil vašu návštevu tejto internetovej stránky, vypracoval správy o aktivitách na webe a poskytoval nám ďalšie služby spojené s používaním internetu. IP adresa sprostredkovaná v rámci Google-Analytics z vášho prehliadača nebude spojená so žiadnymi inými údajmi spoločnosti Google LLC. 

 • Doba uloženia do pamäte

  Google má údaje relevantné pre sledovanie vašej činnosti na webe uložené v pamäti dovtedy, kým je to potrebné na poskytovanie objednaných internetových služieb. Zhromažďovanie a ukladanie údajov prebieha anonymne. Ak by však mala existovať súvislosť s osobami, údaje sa okamžite vymažú, ak neexistuje žiadna zákonom stanovená povinnosť ich uchovávania. V každom prípade sa údaje vymažú po uplynutí povinnosti na uchovávanie.

 • Možnosť namietať a vymazania údajov

  Zaznamenávanie a odosielanie osobných údajov na spoločnosť Google (predovšetkým vašej IP adresy) a tiež aj spracúvanie týchto údajov prostredníctvom spoločnosti Google môžete znemožniť tým, že deaktivujete kód scriptu vo vašom prehliadači, do svojho prehliadača si nainštalujete script-blocker (ten nájdete napr. na www.noscript.net alebo www.ghostery.com) alebo si vo svojom prehliadači aktivujete nastavenie „Do Not Track“. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov vytvorených prostredníctvom súborov cookie a údajov týkajúcich sa používania internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) v spoločnosti Google a tiež aj spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a nainštalujete dostupné rozšírenia vášho prehliadača, ktoré nájdete na nasledovnom odkaze (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Princípy bezpečnosti a ochrany údajov Google-Analytics nájdete na http://www.google.com/intl/sk/analytics/learn/privacy.html 


5. Zapojenie externých webových služieb a spracúvanie údajov mimo územia EÚ

Na našej internetovej stránke používame aktívne obsahy JavaScript externých poskytovateľov služieb, tzv. webové služby. Otvorením našej internetovej stránky získavajú títo externí poskytovatelia služieb prípadné osobné informácie o vašej návšteve našej internetovej stránky. Spracúvanie údajov je pritom možné mimo územia EÚ. Môžete tomu zabrániť tak, že si nainštalujete Java-Script-Blocker, ako napr. rozšírenie prehliadača „NoScript“ (www.noscript.net ) alebo že Java-Script vo svojom prehliadači deaktivujete. Môže to mať za následok obmedzenie funkcií na internetových stránkach, ktoré navštevujete. My používame nasledovné externé webové služby:

 • CloudFlare

  Na našej webstránke používame webovú službu spoločnosti CloudFlare Inc. so sídlom101 Townsend St, 94107 San Francisco, USA (ďalej len: CloudFlare). Tieto údaje používame na zabezpečenie plnej funkčnosti našej webstránky. V tejto súvislosti môže váš prehliadač prenášať osobné údaje na servery spoločnosti CloudFlare. Právny základ spracúvania osobných údajov predstavujú ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávnený záujem spočíva v zabezpečení bezchybnej funkčnosti webstránky. Spoločnosť CloudFlare sa v rámci dohody medzi EÚ a USA o zabezpečení súkromia (Privacy Shield) certifikovala sama (pozri: https://www.privacyshield.gov/list). Vymazanie údajov sa uskutoční po splnení účelu, na ktorý boli získané. Ďalšie informácie o spracúvaní prenášaných údajov nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti CloudFlare: https://www.cloudflare.com/security-policy/?utm_referrer=https://www.google.de/ . Zhromažďovaniu, ako aj spracúvaniu týchto údajov prostredníctvom spoločnosti CloudFlare môžete zabrániť, ak vo vašom prehliadači vypnete vykonávanie skriptov alebo ak si do prehliadača nainštalujete programové prostriedky na blokovanie skriptov (nájdete ich napr. na adrese www.noscript.net či www.ghostery.com).

 • Google

  Na našej webstránke používame službu spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (ďalej len: Google). Tieto údaje používame na zabezpečenie plnej funkčnosti našej webstránky. V tejto súvislosti môže váš prehliadač prenášať osobné údaje na servery spoločnosti Google. Právny základ spracúvania osobných údajov predstavujú ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávnený záujem spočíva v zabezpečení bezchybnej funkčnosti webstránky. Spoločnosť Google sa v rámci dohody medzi EÚ a USA o zabezpečení súkromia (Privacy Shield) certifikovala sama (pozri: https://www.privacyshield.gov/list). Vymazanie údajov sa uskutoční po splnení účelu, na ktorý boli získané. Ďalšie informácie o spracúvaní prenášaných údajov nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sk. Zhromažďovaniu, ako aj spracúvaniu týchto údajov prostredníctvom spoločnosti Google môžete zabrániť, ak vo vašom prehliadači vypnete vykonávanie skriptov alebo si do prehliadača nainštalujete programové prostriedky na blokovanie skriptov (nájdete ich napr. na adrese www.noscript.net či www.ghostery.com).

 • Google-Apis

  Na našej webovej lokalite je nainštalovaná webová služba spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (v ďalšom texte: Google-Apis). Tieto údaje používame, aby sme zaistili plnú funkčnosť našej internetovej stránky. V tejto súvislosti zasiela váš prehliadač prípadné osobné informácie na Google-Apis. Právnym základom pre spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Naším oprávneným záujmom je bezchybná funkcia internetovej stránky. Google-Apis má v rámci dohody o ochrane osobných údajov medzi USA a EÚ (EU-US-Privacy-Shield) vlastnú certifikáciu (por. https://www.privacyshield.gov/list). Keď zhromažďovanie údajov splnilo svoj účel, údaje sa vymažú. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s prenášanými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov Google-Apis: https://policies.google.com/privacy?hl=sk. Zaznamenávaniu a tiež spracúvaniu vašich údajov zo strany Google Apis môžete zabrániť tak, že deaktivujete kód script vo svojom prehliadači alebo si do svojho prehliadača nainštalujete Script-Blocker (ten nájdete napr. na www.noscript.net alebo www.ghostery.com).

 • gstatic

  Na našej webstránke používame službu spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (ďalej len: gstatic). Tieto údaje používame na zabezpečenie plnej funkčnosti našej webstránky. V tejto súvislosti môže váš prehliadač prenášať osobné údaje na servery spoločnosti gstatic. Právny základ spracúvania osobných údajov predstavujú ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávnený záujem spočíva v zabezpečení bezchybnej funkčnosti webstránky. Spoločnosť gstatic sa v rámci dohody medzi EÚ a USA o zabezpečení súkromia (Privacy Shield) certifikovala sama (pozri: https://www.privacyshield.gov/list). Vymazanie údajov sa uskutoční po splnení účelu, na ktorý boli získané. Ďalšie informácie o spracúvaní prenášaných údajov nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti gstatic: https://policies.google.com/privacy?hl=sk. Zhromažďovaniu, ako aj spracúvaniu týchto údajov prostredníctvom spoločnosti gstatic môžete zabrániť, ak vo vašom prehliadači vypnete vykonávanie skriptov alebo ak si do prehliadača nainštalujete programové prostriedky na blokovanie skriptov (nájdete ich napr. na adrese www.noscript.net či www.ghostery.com).

 • Twitter Advertising

  Na našej webstránke používame službu spoločnosti Twitter International Company so sídlom One Cumberland Place, Fenian Street, D02 AX07 Dublin 2, Írsko (ďalej len: Twitter Advertising). Tieto údaje používame na zabezpečenie plnej funkčnosti našej webstránky. V tejto súvislosti môže váš prehliadač prenášať osobné údaje na servery spoločnosti Twitter Advertising. Právny základ spracúvania osobných údajov predstavujú ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávnený záujem spočíva v zabezpečení bezchybnej funkčnosti webstránky. Vymazanie údajov sa uskutoční po splnení účelu, na ktorý boli získané. Ďalšie informácie o spracúvaní prenášaných údajov nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Twitter Advertising: https://twitter.com/en/privacy. Zhromažďovaniu, ako aj spracúvaniu týchto údajov prostredníctvom spoločnosti Twitter Advertising môžete zabrániť, ak vo vašom prehliadači vypnete vykonávanie skriptov alebo ak si do prehliadača nainštalujete programové prostriedky na blokovanie skriptov (nájdete ich napr. na adrese www.noscript.net či www.ghostery.com).

 • Doubleclick

  Na našej internetovej stránke je nainštalovaná webová služba spoločnostiGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (v ďalšom texte: Doubleclick). Tieto údaje používame, aby sme zaistili plnú funkčnosť našej internetovej stránky. V tejto súvislosti zasiela váš prehliadač Doubleclicku prípadné osobné informácie. Právnym základom pre spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Naším oprávneným záujmom je bezchybná funkcia internetovej stránky. Doubleclick má v rámci dohody o ochrane osobných údajov medzi USA a EÚ (EU-US-Privacy-Shield) vlastnú certifikáciu (por. https://www.privacyshield.gov/list). Keď zhromažďovanie údajov splnilo svoj účel, údaje sa vymažú. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s  prenášanými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov Doubleclicku: https://policies.google.com/privacy?hl=sk. Zaznamenávaniu a tiež spracúvaniu vašich údajov zo strany Doublecliku môžete zabrániť tak, že deaktivujete kód script vo svojom prehliadači alebo si do svojho prehliadača nainštalujete Script-Blocker (ten nájdete napr. na www.noscript.net alebo www.ghostery.com).

 • Knightlab.com

  Na našej webstránke sa používajú internetové služby spoločnosti Northwestern University Knight Lab, so sídlom 1845 Sheridan Road, 60208 Evanston (ďalej ako Knightlab.com). Ak máte vo svojom internetovom prehliadači aktivovaný Java Script a nemáte nainštalovaný žiadny Java-Script-Blocker, sprostredkuje váš prehliadač prípadné osobné údaje spoločnosti Knightlab.com. Ďalšie informácie o manipulácii s prenesenými údajmi nájdete vo Vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Knightlab.com: Žiadne Vyhlásenie o ochrane údajov. Môžete zabrániť zhromažďovaniu, ako aj spracúvaniu vašich údajov spoločnosťou Knightlab.com, ak deaktivujete Script-Code vo vašom prehliadači alebo ak si do vášho prehliadača nainštalujete Script-Blocker (nájdete ho napríklad na www.noscript.net alebo www.ghostery.com ).

 • GA Audience

  Na našej webovej lokalite je nainštalovaná webová služba spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (v ďalšom texte: GA Audience). Tieto údaje používame, aby sme zaistili plnú funkčnosť našej internetovej stránky. V tejto súvislosti zasiela váš prehliadač prípadné osobné informácie na GA Audience. Právnym základom pre spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Naším oprávneným záujmom je bezchybná funkcia internetovej stránky. GA Audience má v rámci dohody o ochrane osobných údajov medzi USA a EÚ (EU-US-Privacy-Shield) vlastnú certifikáciu (por. https://www.privacyshield.gov/list). Keď zhromažďovanie údajov splnilo svoj účel, údaje sa vymažú. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s prenášanými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov GA Audience: https://policies.google.com/privacy?hl=sk. Zaznamenávaniu a tiež spracovaniu vašich údajov zo strany GA Audience môžete zabrániť tak, že deaktivujete kód script vo svojom prehliadači, alebo do svojho prehliadača nainštalujete Script-Blocker (ten nájdete napr. na www.noscript.net alebo www.ghostery.com).


6. Informovanie o používaní súborov cookie

 • Rozsah spracúvania osobných údajov

  Aby sme umožnili využívanie určitých funkcií našej internetovej stránky, používame na rôznych stránkach súbory cookie. V prípade tzv. „cookie“ ide o malé textové súbory, ktoré váš prehliadač môže ukladať vo vašom počítači. Tieto textové súbory obsahujú charakteristický sled znakov, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom otvorení našej internetovej stránky. Proces ukladania súboru cookie sa nazýva aj „vložiť cookie“. 

 • Právny základ spracúvania osobných údajov

  Čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnený záujem). Naším oprávneným záujmom je zachovávať plnú funkčnosť našej internetovej stránky, zlepšiť jej používanie a tiež umožniť individuálne oslovenie zákazníka. Jednotlivých návštevníkov stránky dokážeme identifikovať pomocou technológie cookie len vtedy, ak nám návštevník stránky poskytol na základe osobitného súhlasu príslušné osobné údaje.

 • Účel spracúvania údajov

  Naša internetová stránka vkladá súbory cookie preto, aby sa zachovala plná funkčnosť našej internetovej stránky a zlepšila možnosť jej používania. Okrem toho nám technológia cookie umožňuje opätovne identifikovať jednotlivých návštevníkov na základe pseudonymov, napr. individuálnym ľubovoľným ID tak, že sme schopní ponúkať individuálnejšie služby.

 • Doba uloženia do pamäte

  Naše cookie ostávajú uložené vo vašom prehliadači, až kým sa nevymažú. Dočasné cookie zasa dovtedy, kým neuplynie stanovená doba.

 • Možnosť podania námietky a vymazania údajov

  Svoj prehliadač si môžete nastaviť sami podľa vlastných potrieb tak, že buď úplne zakážete vkladanie cookie, budete o nich len informovaní, rozhodnete o akceptácii cookie v každom prípade samostatne alebo budete cookie všeobecne akceptovať. Súbory cookie sa môžu vkladať za rôznym účelom, napr. na identifikáciu, že váš PC sa už 

  s našou internetovou stránkou spojil (trvalé súbory cookie) alebo na uloženie stránky , ktoré ste si naposledy prezerali (prechodné cookie). Súbory cookie používame nato, aby sme zvýšili Váš komfort používania stránky. Aby ste mohli naše funkcie používať, odporúčame vám, aby ste pre našu internetovú stránku vkladanie súborov cookie povolili. Možnosti podania námietky a vymazania údajov sa v ostatnom riadia podľa všeobecných predpisov o práve namietať a nároku na vymazanie údajov, ktoré sú uvedené nižšie v tomto vyhlásení o ochrane údajov.


7. Bezpečnosť a ochrana údajov, komunikácia prostredníctvom emailu

Vaše osobné údaje sú pri zhromažďovaní, ukladaní a spracúvaní chránené technickými a organizačnými opatreniami tak, aby sa k nim nemohli dostať tretie osoby. Pri nekódovanej emailovej komunikácii nie je možné zaručiť úplnú bezpečnosť prenášaných údajov do našich informačných systémov. Preto pri informáciách s vysokou potrebou uchovávania tajomstva odporúčame komunikáciu zašifrovať alebo poslať dokumenty poštou.


8. Odvolanie súhlasu – poskytovanie informácií o údajoch a žiadosti o zmenu – vymazanie a blokovanie údajov

Podľa spolkového zákona o ochrane údajov máte právo na poskytnutie bezplatnej informácie o údajoch uložených o vašej osobe a tiež prípadne aj na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Vaše údaje budú vymazané vtedy, ak to nie je v rozpore so zákonnými predpismi. Súhlas, ktorý ste nám udelili na používanie vašich osobných údajov, môžete kedykoľvek odvolať. Žiadosti o informácie, vymazanie a opravu vašich údajov a tiež aj prípadné podnety môžete kedykoľvek zaslať na nasledovnú adresu: 

HASE Kaminofenbau GmbH
Niederkircher Straße 14
54294 Trier

E-mail: info@hase.de
Tel.: +49 (0) 651 82 69-0
Fyx: +49 (0) 651 82 69-118


9. Právo na prenositeľnosť údajov

Máte nárok na poskytnutie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám sprostredkovali, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho od nás môžete požadovať, aby sme tieto údaje poskytli aj tretej strane, na základe vašich predchádzajúcich pokynov, ak sa toto spracúvanie týka súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a GDPR alebo zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR a ak spracúvanie prebieha prostredníctvom automatizovaného spracúvania údajov. Pri výkone tohto práva na prenositeľnosť údajov máte ďalej právo na dosiahnutie toho, aby sa vaše osobné údaje sprostredkovali jedným prevádzkovateľom priamo druhému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva a slobody iných osôb týmto nesmú byť dotknuté. Právo na prenositeľnosť údajov neplatí pre spracúvanie osobných údajov ktoré boli sprostredkované prevádzkovateľovi, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie vykonávanej úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.


10. Právo podať sťažnosť na dozorný úrad podľa čl. 77 I GDPR

Ak máte podozrenie, že sú vaše údaje na našej stránke používané v rozpore so zákonom, môžete, samozrejme, kedykoľvek požiadať o vysvetlenie problematiky súdnou cestou. Nezávisle od toho máte možnosť obrátiť sa na dozorný úrad. Právo na podanie sťažnosti máte v členskom štáte EÚ v mieste vášho trvalého pobytu, pracoviska a/alebo miesta údajného priestupku. To znamená, že dozorný úrad, na ktorý sa chcete obrátiť, si môžete zvoliť na vyššie uvedených miestach. Dozorný úrad, ktorému bola sťažnosť podaná, vás potom bude informovať o stave a výsledkoch vášho podania, vrátane možnosti súdneho opravného prostriedku podľa čl. 78 GDPR.

Vypracoval:
© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de