Vyhlásenie o ochrane údajov

1. Úvod

Nasledujúcimi informáciami by sme vám ako „dotknutej osobe“ chceli poskytnúť prehľad o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, a o vašich právach vyplývajúcich zo zákonov o ochrane údajov. Vo všeobecnosti je možné používať naše internetové stránky bez zadávania osobných údajov. Ak však chcete prostredníctvom internetovej stránky využívať špeciálne služby našej spoločnosti, môže byť potrebné spracovanie osobných údajov. Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné a neexistuje právny základ pre takéto spracovanie, vo všeobecnosti si vyžiadame váš súhlas.

 

Spracovanie osobných údajov, ako je napríklad vaše meno, adresa alebo e-mailová adresa, sa vždy vykonáva v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a v súlade s predpismi o ochrane údajov špecifickými pre danú krajinu, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť „Hase Kaminofenbau GmbH“. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov by sme vás chceli informovať o rozsahu a účele zhromažďovania, využívania a spracovania osobných údajov.

 

Ako subjekt zodpovedný za spracovanie údajov sme zaviedli množstvo technických a organizačných opatrení na zabezpečenie pokiaľ možno dokonalej ochrany osobných údajov spracovávaných prostredníctvom tejto internetovej stránky. Napriek tomu sa pri prenose údajov prostredníctvom internetu môžu vo všeobecnosti vyskytnúť bezpečnostné medzery, takže nie je možné zaručiť absolútnu ochranu. Z tohto dôvodu máte možnosť poskytnúť nám osobné údaje aj alternatívnymi spôsobmi, napríklad telefonicky alebo poštou.

 

Aj vy môžete prijať jednoduché a ľahko implementovateľné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom tretích strán k vašim údajom. Preto by sme vás v tomto bode chceli oboznámiť s niektorými pokynmi k bezpečnému zaobchádzaniu s vašimi údajmi:

 • Chráňte svoj účet (prihlasovacie meno, používateľský alebo zákaznícky účet) a svoj IT systém (počítač, notebook, tablet alebo mobilné zariadenie) pomocou bezpečných hesiel.
 • Prístup k heslám by ste mali mať len vy.
 • Uistite sa, že používate svoje heslá vždy len pre jeden účet (prihlasovacie meno, používateľský alebo zákaznícky účet).
 • Nepoužívajte jedno heslo pre rôzne webové stránky, aplikácie alebo online služby.
 • Najmä pri používaní verejne prístupných alebo zdieľaných IT systémov s inými osobami by ste sa mali bezpodmienečne odhlásiť po každom prihlásení na webovej stránke, v aplikácii alebo online službe.

 

Heslá by mali mať aspoň 12 znakov a mali by byť zvolené tak, aby ich nebolo možné ľahko uhádnuť. Preto by nemali obsahovať bežné každodenné slová, vlastné mená alebo mená príbuzných, ale veľké a malé písmená, čísla a špeciálne znaky.


2. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom v zmysle GDPR je:

HASE Kaminofenbau GmbH
Christian Krebs
Niederkircher Straße 14
54294 Trier
Nemecko

Zástupce správce údajů: pozri oddiel 3


3. Osoba zodpovedná za ochranu údajov

Osobu zodpovednú za ochranu údajov môžete kontaktovať nasledovne:

TÜV SÜD Akademie GmbH 
Westendstraße 160 
80339 Mníchov
E-Mail: datenschutz@hase.de

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety týkajúce sa ochrany údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť priamo na našu osobu zodpovednú za ochranu údajov.

 


4. Vymedzenie pojmov

Vyhlásenie o ochrane údajov je založené na pojmoch, ktoré použil európsky zákonodarca pri prijímaní Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov by malo byť ľahko čitateľné a zrozumiteľné pre verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme to zabezpečili, chceli by sme najskôr vysvetliť použité pojmy.

 

V tomto vyhlásení o ochrane údajov používame okrem iného tieto pojmy:

 

1. Osobné údaje

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä spojením s identifikátorom, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jedna alebo viac osobitných charakteristík, ktoré sú vyjadrením fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

2. Dotknutá osoba

Dotknutá osoba je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ (naša spoločnosť).

3. Spracúvanie

Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

4. Obmedzenie spracúvania

Obmedzenie spracúvania je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti.

5. Profilovanie

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, miestom pobytu alebo pohybu.

6. Pseudonymizácia

Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

7. Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

8. Príjemca

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou alebo nie. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov.

9. Tretia strana

Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

10. Súhlas

Súhlas je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.


5. Právny základ spracúvania

Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (v spojení s § 25 ods. 1 nemeckého Zákona o ochrane údajov a ochrane súkromia v telekomunikáciách a telemédiách) slúži našej spoločnosti ako právny základ pre spracovateľské procesy, pri ktorých získavame súhlas na konkrétny účel spracovania.

 

Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, ako je to napríklad pri spracovateľských procesoch, ktoré sú potrebné na dodanie tovaru alebo poskytnutie inej služby alebo protihodnoty, opiera sa spracúvanie o čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. To isté platí pre také spracovateľské procesy, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade dopytov týkajúcich sa našich produktov alebo služieb.

 

Ak sa na našu spoločnosť vzťahuje zákonná povinnosť vyžadujúca spracúvanie osobných údajov, napríklad na plnenie daňových povinností, je spracúvanie založené na čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

 

V zriedkavých prípadoch môže byť spracovanie osobných údajov nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Tak by to bolo napríklad v prípade, ak by sa návštevník zranil v našej prevádzke a jeho meno, vek, údaje o zdravotnom poistení alebo iné dôležité informácie by sa museli poskytnúť lekárovi, nemocnici alebo iným tretím stranám. Spracúvanie by sa potom zakladalo na čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR.

 

Spracúvanie by sa v konečnom dôsledku mohlo zakladať na čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Na tomto právnom základe sú založené spracovateľské procesy, na ktoré sa nevzťahuje žiadny z vyššie uvedených právnych základov, ak je spracovanie nevyhnutné na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany za predpokladu, že nemajú prevahu záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby. Takéto spracovateľské procesy sme oprávnení vykonávať najmä preto, že ich výslovne spomenul európsky zákonodarca. V tejto súvislosti zastával názor, že ak ste zákazníkom našej spoločnosti, možno predpokladať oprávnený záujem (odôvodnenie 47 veta 2 GDPR).

 

Naša ponuka je v podstate zameraná na dospelých. Osoby mladšie ako 16 rokov nám nesmú poskytnúť žiadne osobné údaje bez súhlasu svojich rodičov alebo opatrovníkov. Nevyžadujeme osobné údaje od detí a dospievajúcich, nezhromažďujeme ich a neposkytujeme ich tretím stranám.


6. Technické prostriedky

6.1 Šifrovanie SSL/TLS

Táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS na zaistenie bezpečnosti spracovania údajov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky, prihlasovacie údaje alebo žiadosti o kontaktné údaje, ktoré nám pošlete ako prevádzkovateľovi. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že adresný riadok prehliadača obsahuje namiesto „http://“ „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

 

Túto technológiu používame na ochranu vašich prenášaných údajov.

 

6.2 Zhromažďovanie údajov pri návšteve internetovej stránky

Pri používaní našich internetových stránok len na informačné účely, t.j. ak sa nezaregistrujete alebo nám inak neposkytnete informácie, zhromažďujeme iba údaje, ktoré váš prehliadač prenáša na náš server (v tzv. „súboroch denníka servera“). Naša internetová stránka zhromažďuje množstvo všeobecných údajov a informácií zakaždým, keď navštívite stránku alebo automatizovaný systém. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v súboroch denníka servera. Môžu sa zaznamenávať

 

1. typy a verzie používaných prehliadačov,

2. operačný systém používaný prístupovým systémom,

3. internetová stránka, z ktorej sa pristupujúci systém dostane na našu internetovú stránku (tzv. referer),

4. podstránky, ktoré sú prístupné prostredníctvom prístupového systému na našej internetovej stránke,

5. dátum a čas prístupu na internetovú stránku,

6. skrátenú adresu internetového protokolu (anonymizovaná IP adresa) a

7. poskytovateľ internetových služieb prístupového systému.

 

Pri používaní týchto všeobecných údajov a informácií nevyvodzujeme žiadne závery o vašej osobe. Tieto informácie sú oveľa viac potrebné na

 

1. správne doručenie obsahu našej internetovej stránky,

2. na optimalizáciu obsahu našej internetovej stránky a jej reklamy,

3. na zabezpečenie trvalej funkčnosti našich IT systémov a technológie našich internetových stránok a

4. poskytnutie informácií orgánom činným v trestnom konaní, ktoré sú potrebné k trestnému stíhaniu v prípade kybernetického útoku.

 

Tieto zhromaždené údaje a informácie preto štatisticky vyhodnocujeme na jednej strane a s cieľom zvýšiť ochranu a bezpečnosť údajov v našej spoločnosti na druhej strane, aby sme v konečnom dôsledku zabezpečili optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Anonymné údaje súborov denníka servera sú uložené oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

 

Právnym základom spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov zhromažďovania údajov.

 

6.3 Hosting prostredníctvom spoločnosti Hetzner

Našu webovú stránku prevádzkujeme v spoločnosti Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (ďalej len Hetzner).

 

Keď navštívite našu webovú stránku, vaše osobné údaje (napr. IP adresy v súboroch denníka) budú spracované na serveroch spoločnosti Hetzner.

 

Využívanie služieb spoločnosti Hetzner sa zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávnený záujem na čo najspoľahlivejšej prezentácii a poskytovaní, ako aj zabezpečenia našich webových stránok.

 

Máme zmluvu o sprostredkovaní spracovania v súlade s čl. 28 GDPR so spoločnosťou Hetzner. Ide o zmluvu vyžadovanú zákonom o ochrane údajov, ktorá zabezpečuje, že spoločnosť Hetzner spracúva osobné údaje návštevníkov našich webových stránok iba v súlade s našimi pokynmi a v súlade s GDPR.

 

Ďalšie informácie o pravidlách ochrany údajov spoločnosti Hetzner nájdete na stránke: https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz

 

 


7. Súbory cookie

7.1 Všeobecné informácie o súboroch cookie

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré váš prehliadač automaticky vytvára a ktoré sa ukladajú do vášho IT systému (notebooku, tabletu, smartfónu atď.), keď navštívite naše stránky.

 

Informácie sú uložené v súbore cookie, ktorý je vždy výsledkom spojenia so špecificky používaným koncovým zariadením. To však neznamená, že okamžite získame informácie o vašej identite.

 

Používanie súborov cookie slúži na to, aby bolo používanie našej ponuky pre vás užívateľsky prívetivejšie. Používame krátkodobé tzv. session cookies, aby sme zistili, že ste už navštívili jednotlivé stránky našej webovej stránky. Tieto sa automaticky vymažú po opustení našej stránky.

 

Okrem toho používame aj dočasné súbory cookie na optimalizáciu používateľského prostredia, ktoré sú uložené vo vašom koncovom zariadení po určitú stanovenú dobu. Ak znova navštívite našu stránku, aby ste využili naše služby, automaticky sa zistí, že ste už u nás boli a aké vstupy a nastavenia ste vykonali, aby ste ich nemuseli znova zadávať.

 

Na druhej strane používame súbory cookie na štatistické zaznamenávanie používania našich webových stránok a na vyhodnotenie našej ponuky za účelom optimalizácie. Tieto súbory cookie nám umožňujú automaticky rozpoznať, že ste už navštívili našu webovú stránku, keď ju navštívite znova. Takto nastavené súbory cookie sa automaticky vymažú po uplynutí stanovenej doby. Príslušnú dobu uchovávania súborov cookie nájdete v nastaveniach použitého nástroja na vyjadrenie súhlasu.

 

7.2 Právny základ používania súborov cookie

Údaje spracúvané súbormi cookie, ktoré sú potrebné na riadne fungovanie webovej stránky, sú preto nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov a záujmov tretích strán v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

Pri všetkých ostatných súboroch cookie musíte udeliť svoj súhlas prostredníctvom nášho bannera s povolením súborov cookie v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

7.3 Usercentrics (Nástroj na správu súhlasu)

Používame nástroj na správu súhlasu „Usercentrics“ od spoločnosti Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Mníchov, Nemecko. Táto služba nám umožňuje získať a spravovať súhlas používateľov webových stránok na spracovanie údajov.

 

Usercentrics zhromažďuje údaje generované koncovými používateľmi, ktorí používajú naše webové stránky. Keď koncový používateľ udelí súhlas, Usercentrics automaticky zaznamená nasledujúce údaje:

 

 • Informácie o prehliadači.
 • Dátum a čas prístupu.
 • Informácie o zariadení.
 • Adresu URL navštívenej stránky.
 • Geografickú polohu.
 • Cestu k webovej stránke.
 • Stav súhlasu koncového používateľa, ktorý slúži ako dôkaz súhlasu.

Stav súhlasu je tiež uložený v prehliadači koncového používateľa, takže webová stránka môže automaticky čítať a sledovať súhlas koncového používateľa pri všetkých nasledujúcich zobrazeniach stránky a budúcich reláciách koncového používateľa po dobu až 12 mesiacov. Údaje o súhlase (súhlas a odvolanie súhlasu) sa uchovávajú po dobu troch rokov. Doba uchovávania zodpovedá riadnej premlčacej lehote podľa § 195 nemeckého Občianskeho zákonníka. Údaje sa potom okamžite vymažú alebo na požiadanie odovzdajú zodpovednej osobe vo forme exportu údajov.

 

Funkčnosť webovej stránky nie je zaručená bez opísaného spracovania. Používateľ nemá možnosť namietať, pokiaľ existuje zákonná povinnosť získať súhlas používateľa pri určitých procesoch spracovania údajov (čl. 7 ods. 1, 6 ods. 1 veta 1 písm. c) GDPR).

 

Usercentrics je príjemcom vašich osobných údajov a pôsobí pre nás ako sprostredkovateľ.

 

Podrobné informácie o používaní Usercentrics nájdete na stránke: https://https://usercentrics.com/privacy-policy/.


8. Obsah našej internetovej stránky

8.1 Spracovanie údajov pre vybavenie objednávky

Nami zhromaždené osobné údaje sa v rámci vybavenia objednávky odovzdávajú prepravnej spoločnosti poverenej dodávkou, pokiaľ je to potrebné pre dodanie tovaru. Vaše platobné údaje poskytujeme v rámci platobného procesu poverenej banke, pokiaľ je to potrebné pre platobný proces. Ak sa využívajú poskytovatelia platobných služieb, informujeme vás o tom výslovne nižšie. Právnym základom pre poskytnutie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 

8.2 Spracovanie údajov pre overenie identity

V prípade potreby overujeme vašu identitu na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. b) a f) GDPR pomocou informácií od poskytovateľov služieb. Oprávnenie urobiť to vyplýva z ochrany vašej identity a predchádzania pokusom o podvod na naše náklady. Okolnosti a výsledok našej žiadosti sa ukladajú vo vašom zákazníckom účte alebo vo vašom hosťovskom účte počas trvania zmluvného vzťahu.

 

8.3 Nadviazanie kontaktu / Kontaktný formulár

Osobné údaje sa zhromažďujú, keď nás kontaktujete (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu). Ktoré údaje sa zhromažďujú v prípade použitia kontaktného formulára je zjavné z príslušného kontaktného formulára. Tieto údaje sa uchovávajú a používajú výlučne na účely odpovede na vašu žiadosť alebo na nadviazanie kontaktu a súvisiacu technickú správu. Právnym základom spracúvania údajov je náš oprávnený záujem odpovedať na vašu žiadosť v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak je nadviazanie kontaktu zameraný na uzavretie zmluvy, ďalším právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Vaše údaje sa vymažú po konečnom spracovaní vašej žiadosti, a to v prípade, ak je možné z okolností vyvodiť, že predmetná záležitosť bola presvedčivo objasnená a vymazanie nie je v rozpore so žiadnymi zákonnými povinnosťami uchovávania.

 

8.4 Správa žiadostí o zamestnanie / Burza práce

Osobné údaje uchádzačov zhromažďujeme a spracúvame za účelom spracovania procesu podávania žiadostí o zamestnanie. Spracovanie je možné vykonať aj elektronicky. Platí to najmä v prípade, ak nám uchádzač predloží príslušné dokumenty žiadosti elektronicky, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom webového formulára na webovej stránke. Ak s uchádzačom uzatvoríme pracovnú zmluvu alebo zmluvu o poskytovaní služieb, prenesené údaje sa uložia za účelom spracovania pracovnoprávneho vzťahu v súlade so zákonnými ustanoveniami. Ak so žiadateľom neuzavrieme zmluvu, dokumenty žiadosti sa automaticky vymažú dva mesiace po oznámení rozhodnutia o zamietnutí, pokiaľ vymazanie nie je v rozpore s akýmikoľvek inými oprávnenými záujmami z našej strany. Ďalším oprávneným záujmom v tomto zmysle je napríklad povinnosť poskytnúť dôkazy v konaní podľa Všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní (AGG).

 

Právnym základom spracúvania vašich údajov je čl. 88 GDPR v spojení s § 26 ods. 1 nemeckého Zákona o ochrane údajov.

 


9. Naše aktivity na sociálnych sieťach

Aby sme s vami mohli komunikovať aj na sociálnych sieťach a informovať vás o našich službách, sme tam zastúpení vlastnými stránkami. Ak navštívite niektorú z našich stránok sociálnych médií, sme spoločne s poskytovateľom príslušnej platformy sociálnych médií zodpovední za spracovateľské procesy spustené týmto spôsobom v zmysle čl. 26 GDPR.

 

Nie sme pritom pôvodným poskytovateľom týchto stránok, ale používame ich len v rámci možností, ktoré nám ponúkajú príslušní poskytovatelia.

Preto by sme chceli preventívne upozorniť na to, že vaše údaje môžu byť spracúvané aj mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Použitie môže byť preto spojené s rizikami ochrany údajov pre vás, pretože ochrana vašich práv, napr. na informácie, vymazanie, námietky atď., by mohla byť sťažená a spracovanie na sociálnych sieťach sa často vykonáva priamo na reklamné účely alebo na analýzu správania používateľov poskytovateľmi bez toho, aby sme to mohli ovplyvniť. Ak používateľské profily vytvára poskytovateľ, často sa používajú súbory cookie alebo sa používateľské správanie priraďuje k vášmu vlastnému profilu člena sociálnej siete, ktorý ste vytvorili.

 

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na základe nášho oprávneného záujmu a oprávneného záujmu príslušného poskytovateľa, aby bolo možné s vami v aktuálnom čase komunikovať alebo vás informovať o našich službách. Ak musíte udeliť súhlas príslušným poskytovateľom na spracovanie údajov ako používateľ, vzťahuje sa právny základ na čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s čl. 7 GDPR.

 

Keďže nemáme prístup k údajom poskytovateľov, chceli by sme zdôrazniť, že svoje práva (napr. na informácie, opravu, vymazanie atď.) môžete najlepšie uplatniť priamo u príslušného poskytovateľa. Nižšie uvádzame ďalšie informácie o spracovaní vašich údajov na sociálnych sieťach príslušným poskytovateľom sociálnych sietí, ktoré používame:

 

9.1 Facebook

(Spolu-) zodpovedný subjekt za spracovanie údajov v Európe:

Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko

 

Vyhlásenie o ochrane údajov (Zásady ochrany údajov):

https://www.facebook.com/about/privacy

 

9.2 LinkedIn

(Spolu-) zodpovedný subjekt za spracovanie údajov v Európe:

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Írsko

 

Vyhlásenie o ochrane údajov:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

9.3 YouTube

(Spolu-) zodpovedný subjekt za spracovanie údajov v Európe:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

 

Vyhlásenie o ochrane údajov:

https://policies.google.com/privacy

 

 


10. Zásuvné moduly (pluginy) sociálnych médií

10.1 YouTube plugin

Na tejto internetovej stránke sme integrovali komponenty YouTube. YouTube je internetový video-portál, ktorý umožňuje vlastníkom videí bezplatne uverejňovať videoklipy a ostatným používateľom ich bezplatne prezerať, hodnotiť a komentovať. YouTube umožňuje publikovanie všetkých typov videí, a preto je možné prostredníctvom internetového portálu získať prístup ku kompletným filmovým a televíznym programom, ako aj k hudobným videám, upútavkám alebo videám vytvoreným používateľmi.

 

Prevádzkovateľ YouTube je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

 

Zakaždým, keď navštívite jednu z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorú prevádzkujeme a na ktorej bol integrovaný komponent YouTube (plugin YouTube), je internetový prehliadač vo vašom IT systéme automaticky vyzvaný príslušným komponentom YouTube na stiahnutie príslušného komponentu YouTube z YouTube. Ďalšie informácie o službe YouTube nájdete na stránke https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohto technického procesu dostávajú YouTube a Google informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky ste navštívili.

 

Ak ste súčasne prihlásení na portáli YouTube, YouTube rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky navštevujete, a to tak, že otvorí podstránku, ktorá obsahuje doplnok YouTube. Tieto informácie zhromažďujú YouTube a Google a priraďujú ich k vášmu účtu YouTube.

 

YouTube a Google vždy dostávajú informácie prostredníctvom komponentu YouTube o tom, že ste navštívili našu internetovú stránku, ak ste v čase prístupu na našu internetovú stránku prihlásení na portáli YouTube; k tomu dochádza bez ohľadu na to, či kliknete na video YouTube alebo nie. Ak si neželáte, aby sa tieto informácie prenášali na YouTube a Google, môžete prenosu zabrániť tak, že sa pred prístupom na našu internetovú stránku odhlásite zo svojho účtu YouTube.

 

YouTube sa používa v záujme pohodlného a jednoduchého používania našej internetovej stránky. Ide o oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

Táto americká spoločnosť je certifikovaná podľa rámcovej dohody o ochrane osobných údajov medzi EÚ a USA. Týmto dochádza k rozhodnutiu o primeranosti podľa čl. 45 GDPR, aby sa prenos osobných údajov mohol uskutočniť aj bez ďalších záruk alebo dodatočných opatrení.

 

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom tlačidiel sociálnych médií sa uskutočňuje výlučne s vaším výslovným súhlasom v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

Ustanovenia o ochrane údajov uverejnené spoločnosťou YouTube, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.google.de/intl/sk/policies/privacy/, poskytujú informácie o zhromažďovaní, spracúvaní a používaní osobných údajov spoločnosťami YouTube a Google.


11. Webová analýza

11.1 Meta Pixel (predtým Facebook Pixel)

Táto webová stránka používa „Facebook-Pixel“ spoločnosti Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Meta“). V prípade výslovného súhlasu to umožňuje sledovať správanie používateľov po tom, čo videli alebo klikli na reklamu na Facebooku. Tento postup slúži na vyhodnotenie účinnosti reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu a môže prispieť k optimalizácii budúcich opatrení týkajúcich sa reklám.

 

Zhromaždené údaje sú pre nás anonymné, a preto nám neumožňujú vyvodiť závery o identite používateľov. Údaje však ukladá a spracováva spoločnosť Meta, aby bolo možné pripojenie k príslušnému používateľskému profilu a spoločnosť Meta môže údaje použiť na vlastné reklamné účely v súlade so zásadami používania údajov spoločnosti Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). To umožňuje spoločnosti Meta a jej partnerom umiestňovať reklamy na Facebooku a mimo neho. Na tieto účely môže byť vo vašom počítači uložený aj súbor cookie.

 

Tieto spracovateľské procesy sa vykonávajú výlučne s udelením výslovného súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

Táto americká spoločnosť je certifikovaná podľa rámcovej dohody o ochrane osobných údajov medzi EÚ a USA. Týmto dochádza k rozhodnutiu o primeranosti podľa čl. 45 GDPR, aby sa prenos osobných údajov mohol uskutočniť aj bez ďalších záruk alebo dodatočných opatrení.

 

11.2 Google Analytics 4 (GA4)

Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics 4 (GA4), webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“).

 

V tejto súvislosti sa vytvárajú pseudonymizované používateľské profily a používajú sa súbory cookie (pozri bod „Súbory cookie“). Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky môžu zahŕňať:

 

 • krátkodobý zber IP adresy bez trvalého uloženia
 • lokalizačné údaje
 • typ/verziu prehliadača
 • použitý operačný systém
 • adresu URL referera (predtým navštívenej stránky)
 • čas požiadavky servera

Pseudonymizované údaje môže spoločnosť Google prenášať na server v USA a tam ukladať.

 

Tieto informácie sa používajú na vyhodnotenie používania webových stránok, na zostavovanie správ o aktivitách na webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu na účely prieskumu trhu a dizajnu týchto webových stránok podľa potreby. Google môže poskytnúť tieto informácie v prípade potreby aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak sú tieto tretie strany poverené spracúvaním týchto údajov. Vaša IP adresa nebude za žiadnych okolností spojená s inými údajmi spoločnosti Google.

 

Tieto spracovateľské procesy sa vykonávajú výlučne s udelením výslovného súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

Materská spoločnosť Google LLC je certifikovaná ako americká spoločnosť podľa rámcovej dohody o ochrane osobných údajov medzi EÚ a USA. Týmto dochádza k rozhodnutiu o primeranosti podľa čl. 45 GDPR, aby sa prenos osobných údajov mohol uskutočniť aj bez ďalších záruk alebo dodatočných opatrení.

 

Ďalšie informácie o ochrane údajov pri používaní GA4 nájdete na stránke: https://support.google.com/analytics/answer/12017362?hl=sk.

 

11.3 Google Analytics Universal

Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“). V tejto súvislosti sa vytvárajú pseudonymizované používateľské profily a používajú sa súbory cookie (pozri bod „Súbory cookie“). Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky, ako napríklad

 

1. typ/verzia prehliadača,

2. použitý operačný systém,

3. adresa URL referera (predtým navštívenej stránky),

4. názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa) a

5. čas požiadavky servera,

 

sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Tieto informácie sa používajú na vyhodnotenie používania webových stránok, na zostavovanie správ o aktivitách na webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu na účely prieskumu trhu a dizajnu týchto webových stránok podľa potreby. Google môže poskytnúť tieto informácie v prípade potreby aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak sú tieto tretie strany poverené spracúvaním týchto údajov. Vaša IP adresa nebude za žiadnych okolností spojená s inými údajmi spoločnosti Google. IP adresy sú anonymizované, takže priradenie nie je možné (maskovanie IP).

 

Používaniu súborov cookie môžete zabrániť prostredníctvom príslušných nastavení vo svojom prehliadači. Upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

 

Tieto spracovateľské procesy sa vykonávajú výlučne s udelením výslovného súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

Môžete tiež zabrániť zhromažďovanie údajov generovaných súborom cookie a údajov súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov v spoločnosti Google tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk).

 

Materská spoločnosť Google LLC je certifikovaná ako americká spoločnosť podľa rámcovej dohody o ochrane osobných údajov medzi EÚ a USA. Týmto dochádza k rozhodnutiu o primeranosti podľa čl. 45 GDPR, aby sa prenos osobných údajov mohol uskutočniť aj bez ďalších záruk alebo dodatočných opatrení.

 

Zásady ochrany osobných údajov služby Google Analytics si môžete pozrieť na stránke: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.

 

11.4 Remarketing Google Analytics

Na tejto internetovej stránke sme integrovali remarketingové služby Google. Prevádzkovateľom služieb Google Remarketing je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Google Remarketing je funkcia služby Google AdWords, ktorá umožňuje spoločnosti zobrazovať reklamy používateľom internetu, ktorí sa predtým zdržali na internetových stránkach spoločnosti. Integrácia funkcie Google Remarketing preto umožňuje spoločnosti vytvárať reklamy súvisiace s používateľmi a teda zobrazovať používateľom internetu reklamy súvisiace so ich záujmami.

 

Účelom funkcie Google Remarketing je zobrazovanie reklamy založenej na záujmoch. Google Remarketing nám umožňuje zobrazovať reklamy prostredníctvom reklamnej siete Google alebo ich zobrazovať na iných internetových stránkach, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám a záujmom používateľov internetu.

 

Google Remarketing nastavuje súbor cookie v IT systéme dotknutej osoby. Nastavením súboru cookie je spoločnosť Google schopná rozpoznať návštevníka našej internetovej stránky, ak následne navštívi internetové stránky, ktoré sú tiež členmi reklamnej siete Google. Pri každom vyvolaní internetovej stránky, na ktorej bola integrovaná funkcia Google Remarketing, sa váš internetový prehliadač automaticky identifikuje v spoločnosti Google. V rámci tohto technického procesu dostáva spoločnosť Google informácie o osobných údajoch, ako je vaša IP adresa alebo správanie pri surfovaní, ktoré spoločnosť Google používa okrem iného na zobrazovanie relevantnej reklamy podľa vašich záujmov.

 

Súbor cookie sa používa na ukladanie osobných informácií, ako sú napríklad navštívené internetové stránky. Vždy, keď navštívite našu webovú stránku, sa vaše osobné údaje vrátane vašej IP adresy prenášajú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje uchováva spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zhromaždené prostredníctvom technického procesu za istých okolností odovzdať tretím stranám.

 

Tieto spracovateľské procesy sa vykonávajú výlučne s udelením výslovného súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

Materská spoločnosť Google LLC je certifikovaná ako americká spoločnosť podľa rámcovej dohody o ochrane osobných údajov medzi EÚ a USA. Týmto dochádza k rozhodnutiu o primeranosti podľa čl. 45 GDPR, aby sa prenos osobných údajov mohol uskutočniť aj bez ďalších záruk alebo dodatočných opatrení.

 

Zásady ochrany údajov služby Google analytics Remarketing si môžete pozrieť na stránke: https://www.google.de/intl/sk/policies/privacy/.

 


12. Reklama

12.1 Google Ads so sledovaním konverzií

Na tejto internetovej stránke sme integrovali službu Google Ads. Prevádzkovateľom služieb Google Ads je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Google Ads je internetová reklamná služba, ktorá inzerentom umožňuje zobrazovať reklamy vo výsledkoch vyhľadávača Google aj v reklamnej sieti Google. Google Ads umožňuje inzerentovi vopred nastaviť určité kľúčové slová, prostredníctvom ktorých sa zobrazí reklama vo výsledkoch vyhľadávača Google len vtedy, keď používateľ použije vyhľadávač na získanie výsledku vyhľadávania relevantného pre kľúčové slová. V reklamnej sieti Google sa reklamy distribuujú na internetové stránky relevantné podľa témy pomocou automatického algoritmu a s prihliadnutím na predtým definované kľúčové slová.

 

Účelom služby Google Ads je inzerovať naše internetové stránky zobrazovaním reklám relevantných z hľadiska záujmov na internetových stránkach tretích spoločností a vo výsledkoch vyhľadávača Google a zobrazovať reklamy tretích strán na našich internetových stránkach.

 

Ak sa dostanete na našu internetovú stránku prostredníctvom reklamy Google, spoločnosť Google umiestni do vášho IT systému tzv. konverzný súbor cookie. Konverzný súbor cookie stráca platnosť po tridsiatich dňoch a nepoužíva sa na vašu identifikáciu. Ak platnosť konverzného súboru cookie ešte nevypršala, používa sa konverzný súbor cookie na sledovanie toho, či boli na našich internetových stránkach navštívené určité podstránky, napríklad nákupný košík systému internetového obchodu. Prostredníctvom konverzného súboru cookie môžeme my aj spoločnosť Google pochopiť, či používateľ, ktorý sa dostal na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy AdWords, generoval predaj t. j., či dokončil alebo zrušil nákup tovaru.

 

Údaje a informácie zhromaždené pomocou konverzného súboru cookie používa spoločnosť Google na zostavenie štatistík o návštevnosti našich internetových stránok. My zase tieto štatistiky návštevnosti používame na zistenie celkového počtu používateľov, ktorí nám boli sprostredkovaní prostredníctvom reklám, t. j. na zistenie úspechu alebo neúspechu príslušnej reklamy a na optimalizáciu našich reklám do budúcnosti. Naša spoločnosť ani iní inzerenti služby Google Ads nedostávajú od spoločnosti Google informácie, ktoré by vás mohli identifikovať.

 

Konverzný súbor cookie sa používa na ukladanie osobných informácií, ako sú napríklad vami navštívené internetové stránky. Vždy, keď navštívite našu internetovú stránku, sa vaše osobné údaje vrátane vašej IP adresy vami používaného internetového pripojenia prenášajú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje uchováva spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zhromaždené prostredníctvom technického procesu za istých okolností odovzdať tretím stranám.

 

Tieto spracovateľské procesy sa vykonávajú výlučne s udelením výslovného súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

Materská spoločnosť Google LLC je certifikovaná ako americká spoločnosť podľa rámcovej dohody o ochrane osobných údajov medzi EÚ a USA. Týmto dochádza k rozhodnutiu o primeranosti podľa čl. 45 GDPR, aby sa prenos osobných údajov mohol uskutočniť aj bez ďalších záruk alebo dodatočných opatrení.

 

Zásady ochrany údajov a ďalšie informácie o službe Google AdSense si môžete pozrieť na stránke: https://www.google.de/intl/sk/policies/privacy/.


13. Pluginy a iné služby

13.1 Google Maps

Na našej webovej stránke používame zásuvný modul Google Maps (API). Prevádzkovateľom služby Google Maps je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Google Ireland Limited je súčasťou skupiny spoločností Google so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Maps je webová služba na zobrazovanie interaktívnych (pozemných) máp s cieľom vizuálne zobraziť geografické informácie. Použitie tejto služby vám môže napríklad ukázať našu polohu a uľahčiť vám eventuálnu cestu k nám.

 

Už pri vyvolaní tých podstránok, v ktorých je integrovaná mapa Google Maps, sa informácie o vašom používaní našej webovej stránky (ako je napr. vaša IP adresa) prenášajú na servery spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú za predpokladu, že ste poskytli svoj súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Google Maps okrem toho opätovne načítava webové fonty Google. Poskytovateľom služby Google WebFonts je tiež spoločnosť Google Ireland Limited. Keď navštívite stránku, ktorá integruje Google Maps, načíta váš prehliadač webové fonty potrebné na zobrazenie máp Google do vyrovnávacej pamäte prehliadača. Na tento účel prehliadač, ktorý používate, tiež nadviaže spojenie so servermi spoločnosti Google. V dôsledku toho sa spoločnosť Google dozvie, že naša webová stránka bola vyvolaná prostredníctvom vašej IP adresy. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či spoločnosť Google poskytuje používateľský účet, prostredníctvom ktorého ste prihlásení, alebo či neexistuje žiadny používateľský účet. Ak ste prihlásení v službe Google, vaše údaje sa priradia priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte byť priradení k svojmu profilu na Googli, musíte sa odhlásiť zo svojho používateľského účtu Google. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje (dokonca aj pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení) ako profily používania a vyhodnocuje ich. Máte právo namietať proti vytváraniu týchto používateľských profilov a na uplatnenie tohto práva musíte kontaktovať spoločnosť Google.

 

Ak nesúhlasíte s budúcim prenosom vašich údajov spoločnosti Google v rámci používania služby Google Maps, je tiež možné úplne deaktivovať webovú službu Google Maps tak, že vypnete aplikáciu JavaScript vo vašom prehliadači. Google Maps a tým aj zobrazenie mapy na tejto internetovej stránke potom nie je možné použiť.

 

Tieto spracovateľské procesy sa vykonávajú výlučne s udelením výslovného súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

Podmienky používania spoločnosti Google si môžete pozrieť na stránke https://www.google.de/intl/sk/policies/terms/regional.html a ďalšie podmienky používania služby Google Maps nájdete na stránke https://www.google.com/intl/sk_US/help/terms_maps.html

 

Materská spoločnosť Google LLC je certifikovaná ako americká spoločnosť podľa rámcovej dohody o ochrane osobných údajov medzi EÚ a USA. Týmto dochádza k rozhodnutiu o primeranosti podľa čl. 45 GDPR, aby sa prenos osobných údajov mohol uskutočniť aj bez ďalších záruk alebo dodatočných opatrení.

 

Zásady ochrany údajov služby Google Maps si môžete pozrieť na stránke („Zásady ochrany údajov spoločnosti Google“): https://www.google.de/intl/sk/policies/privacy/.

 

13.2 Google Tag Manager

Na tejto webovej stránke používame službu Google Tag Manager. Prevádzkovateľom služby Google Tag Manager je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Google Ireland Limited je súčasťou skupiny spoločností Google so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Prostredníctvom tohto nástroja je možné implementovať a spravovať „tagy webových stránok“ (t. j. kľúčové slová, ktoré sú integrované do prvkov HTML) prostredníctvom rozhrania. Využitím nástroja Google Tag Manager môžeme automaticky pochopiť, na ktoré tlačidlo, odkaz alebo personalizovaný obrázok ste aktívne klikli, a potom môžeme zaznamenať, ktorý obsah našich webových stránok je pre vás obzvlášť zaujímavý.

 

Nástroj spúšťa aj iné tagy, ktoré zase môžu z vašej strany za určitých okolností zhromažďovať údaje. Google Tag Manager nemá prístup k týmto údajom. Ak ste sa deaktivovali na úrovni domény alebo súboru cookie, zostanú zachované pre všetky sledovacie tagy implementované v službe Google Tag Manager.

 

Tieto spracovateľské procesy sa vykonávajú výlučne s udelením výslovného súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

Materská spoločnosť Google LLC je certifikovaná ako americká spoločnosť podľa rámcovej dohody o ochrane osobných údajov medzi EÚ a USA. Týmto dochádza k rozhodnutiu o primeranosti podľa čl. 45 GDPR, aby sa prenos osobných údajov mohol uskutočniť aj bez ďalších záruk alebo dodatočných opatrení.

 

Ďalšie informácie o nástroji Google Tag Manager a vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na stránke: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

 

 


14. Vaše práva ako dotknutej osoby

14.1 Právo na potvrdenie

Máte právo požiadať nás o potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

 

14.2 Právo na informácie čl. 15 GDPR

Máte právo od nás kedykoľvek získať bezplatné informácie o osobných údajoch, ktoré o vás ukladáme, ako aj kópiu týchto údajov v súlade so zákonnými ustanoveniami.

 

14.3 Právo na opravu čl. 16 GDPR

Máte právo požiadať o opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Okrem toho máte právo, s prihliadnutím na účely spracovania, požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov.

 

14.4 Vymazanie čl. 17 GDPR

Máte právo požiadať nás, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ak sa uplatňuje jeden z dôvodov stanovených zákonom a ak spracovanie alebo uchovávanie nie je potrebné.

 

14.5 Obmedzenie spracúvania čl. 18 GDPR

Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania, ak je splnená jedna zo zákonných požiadaviek.

 

14.6 Prenosnosť údajov čl. 20 GDPR

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby vám prevádzkovateľ, ktorému ste tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak je spracúvanie založené na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR alebo na základe zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a ak sa spracúvanie vykonáva pomocou automatizovaných postupov, pokiaľ nie je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá nám bola zverená.

 

Pri uplatnení vášho práva na prenosnosť údajov v súlade s čl. 20 ods. 1 GDPR máte ďalej právo vyžadovať, aby sa osobné údaje prenášali priamo od jedného prevádzkovateľa inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a pokiaľ to nenarušuje práva a slobody iných osôb.

 

 

14.7 Právo namietať čl. 21 GDPR

Z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ktoré sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) (spracúvanie údajov vo verejnom záujme) alebo f) (spracúvanie údajov na základe oprávnených záujmov) GDPR.

 

To platí aj pre profilovanie na základe týchto ustanovení v zmysle čl. 4 č. 4 GDPR.

 

Ak vznesiete námietku, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré majú prevahu nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak je spracúvanie určené na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

V jednotlivých prípadoch spracúvame osobné údaje za účelom realizácie priameho marketingu. Proti spracúvaniu osobných údajov na účely takéhoto marketingu môžete kedykoľvek namietať. To platí aj pre profilovanie, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje už na tieto účely nebudeme spracúvať.

 

Okrem toho máte z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ktoré vykonávame na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s čl. 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ takéto spracúvanie nie je nevyhnutné na plnenie úlohy vo verejnom záujme.

 

Môžete slobodne uplatniť svoje právo na námietku v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES prostredníctvom automatizovaných postupov s použitím technických špecifikácií.

 

 

14.8 Odvolanie súhlasu v súvislosti s ochranou údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov s účinnosťou do budúcnosti.

 

14.9 Sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu zodpovednému za ochranu údajov v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

 


15. Rutinné uchovávanie, vymazávanie a blokovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu uchovávania alebo ak to bolo stanovené právnymi predpismi, ktorým naša spoločnosť podlieha.

 

Ak zanikne účel uchovávania alebo ak uplynie predpísaná doba uchovávania, osobné údaje sa bežným spôsobom zablokujú alebo vymažú v súlade so zákonnými ustanoveniami.

 


16. Doba uchovávania osobných údajov

Kritériom pre dobu uchovávania osobných údajov je príslušná zákonná lehota uchovávania. Po uplynutí lehoty sa príslušné údaje bežným spôsobom vymažú za predpokladu, že už nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo na prípravu zmluvy.

 


17. Aktuálnosť a zmena vyhlásenia o ochrane údajov

Toto vyhlásenie o ochrane údajov je aktuálne platné a aktualizované v septembri 2023.

 

Z dôvodu ďalšieho vývoja našich internetových stránok a ponúk alebo z dôvodu zmenených právnych alebo úradných požiadaviek môže byť potrebné toto vyhlásenie o ochrane údajov zmeniť. K aktuálnemu vyhláseniu o ochrane údajov máte kedykoľvek prístup a môžete si ho zobraziť a vytlačiť na webovej stránke „https://www.hase.sk/vyhlasenie-o-ochrane-udajov“.

 

Toto vyhlásenie o ochrane údajov bolo vytvorené s podporou softvéru na ochranu údajov: TÜV SÜD DSMS.